Gianna Montero, Patricio León, Xavier González y Paola Flores